ИСТОРИЈА

Градска стамбена агенција Зрењанин

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће) је основано одлуком Скупштине општине Зрењанин дана 30.03.1990. године. Током година се мењао назив Предузећа, али основна делатност се није мењала – само је уз успешно пословање била проширена и на нове делатности.

Град Зрењанин је 2016.године купио Спортско – рекреативни центар „Пескара“ и од тада константно улаже значајна средства у развој наведеног локалитета. На наведеној локацији се налазе објекти и просотор погодан за постављање привремених угоститељских објеката који су у јавној својини града Зрењанина, а којима у име града управља Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“.

Град Зрењанин је 2017.године уступио Предузећу на управљање Спортско – рекреациони центар „Пескара“, рекреативни центар „Тиса“ и Спортско рекреативни центар „Мотел“.

Предметни локалитети представљају природне целине које су погодне за развој туристичког потенцијала у граду Зрењанину. Град је наведена излетишта поверио на управљање Предузећу које има кадровски и материјални потенцијал да својим пословањем омогући и обезбеди да се наведена излетишта очувају и унапреде.