СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Градска стамбена агенција Зрењанин

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН
ул. Гимназијска број 7, Зрењанин
пиб 101170309, матични број 08187231
e-mail: office@gsazr.rs

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС“ бр. 159/2020) Јавно предузеће “Градска стамбена агенција“ Зрењанин објављује

ПОДАТКЕ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

У Зрењанину, 20.01.2023. године