ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЗРЕЊАНИН

Предузеће има статус правног лица и као такво уписано је у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре. Предузеће је основано да се у име и за рачун носиоца права располагања стара о одржавању стамбених зграда, станова и пословних просторија на територији општине Зрењанин.

Седиште предузећа:
ГИМНАЗИЈСКА 7, 23101 ЗРЕЊАНИН, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Бројеви телефона/факса:
023 564 760; 023 564 760
емаил:
оffice@gsazr.rs

Порески идентификациони број (PIB):
101170309
Матични број предузећа:
08187231
Шифра делатности:
– – –
Текући рачун предузећа:
170-30030870000-32

Генeрални директор:
Драгомир Радованац
Извршни директор:
Илија Мандић

Помоћник директора за финасијске послове:
Милица Вуковић
Помоћник директора за правне послове:
Персида Живанов
Руководилац техничког сектора:
Даница Медведев

Председник Надзорног одбора:
Бела Фодор
Члан Надзорног одбора:
Марко Гуџев
Члан Надзорног одбора из реда запослених:
Персида Живанов

Контакт подаци о лицу задуженом за заштиту података о личности:
Персида Живанов,
023/564-760
е-маил: persida.zivanov@gsazr.rs
ул. Гимназијска 7, Зрењанин 23101

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:

Градска стамбена агенција Зрењанин

Оставите одговор