ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Градска стамбена агенција Зрењанин

Организациона шема ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин

organizaciona sema 2023
Клините на слику за увећање

Јавним предузећем „Градска стамбена агенција“ Зрењанин руководи директор, који представља и заступа предузеће са правима и овлшћењима на основу Закона и Статута Предузћа, а по одлуци Скупштине града Зрењанина. Јавно предузеће је у Статуту предвидело и два извршна директора.

За обављање послова из делатности Предузећа којима се обезбеђује уредно вођење послова и функционисање Предузећа као јединственог пословног и правног субјекта, утврђене су унутрашње организационе јединице у виду економског, правног и техничког сектора.

Предузеће преко наведених сектора извршава појединачне послове и задатке поверене предузећу, односно реализује усвојени годишњи програм пословања.