ЗАКОНСКИ ОКВИР

Градска стамбена агенција Зрењанин

ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

01. Закон о јавним предузећима
02. Закон о буџетском систему РС
03. Закон о јавној својини
04. Закон о привредним друштвима
05. Закон о облигационим односима
06. Закон о јавним набавкама
07. Закон о планирању и изградњи
08. Закон о становању и одржавању зграда
09. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја
10. Закон о раду
11. Закон о безбедности и здрављу на раду
12. Закон о заштити од пожара
13. Закон о порезу на додату вредност
14. Закон о порезу на доходак грађана
15. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
16. Закон о енергетици
17. Закон о врацању одузете имовине и обештећењу (реституција)
18. Закон о заштити података о личности
19. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
20. Одлука о пословном простору у јавној својини града Зрењанина
21. Одлука о промени оснивачког акта ЈП “Градска стамбена агенција“ Зрењанин
22. Статут ЈП “Градска стамбена агенција“ Зрењанин
23. Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач град Зрењанин
24. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП“Градској стамбеној агенцији“
25. Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МРС,односно МСФИ
26. Правилник о рачуноводству за мала и средња правна лица која примењују МСФИ са МСП
27. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књговодственог стања са стварним стањем
28. Правилнијк о ближем уређивању поступка јавних набавки
27. Кодекс понашања запослених у Јавном стамбеном предузећу Зрењанин
29. Правилник о заштити података о личности
30. Правилниа о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
32. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената