Делатност предућа
ЈП градска стамбена агенција зрењанин

Предузеће ЈП Градска стамбена агенција обавља следеће делатности:

– управљање некретнинама за накнаду,
– управљање пројектима изградње станова за социјално становање, за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа,
– управљање пројектима изградње станова за социјално становање, за продају под непрофитним условима и продаја тих станова,
– припрема програма и других аката за реализацију послова наведеним у претходним алинејама и спроводи њихову реализацију,
– управљање у вези станова за социјално становање (наплату закупнине за коришћење стана, отплату кредита и др.),
– предлагање и развијање нових програма финансирања социјалног становања и партнерски однос између јавног и приватног сектора,
– управљање некретнинама за туђ рачун (стара се о инвестиционом и текућем одржавању пословних и стамбених зграда, пословних просторија и станова у државној својини града Зрењанина и ажурира евиденцију у вези тога, односно води друге потребне евиденције, закључује уговоре о закупу пословног простора и станова, обрачунава и наплаћује закупнину, даје иницијативу за утврђивање нове висине закупнине за пословни и стамбени простор, врши контролу коришћења пословног и стамбеног простора, покреће иницијативу и поступак за отказ уговора о закупу пословног простора и станова или за предају поседа, покреће поступак за исељење лица која користе пословни простор или стан без правног основа, обрачунава и наплаћује ануитете за све откупљене станове,
– изградња стамбених и нестамбених зграда,
 услуге закуподавца, агената или посредника у једној или више делатности: продаји или куповини некретнина, изнајмљивању некретнинама и пружању других услуга у вези са некретнинама.
– изнајмљивање некретнина,
– агенција за некретнине,
– остали правни послови (израда елабората развргнућа стамбених и пословних зграда),
– развој пројеката о некретнинама, куповина и продаја некретнина за сопствени рачун,
– хотели и сличан смештај,
– одмаралишта и слични објекти за краћи боравак,
– делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице,
– остали смештаји,
– остале забавне и рекреативне делатности.

Оставите одговор